Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
Fontosnak tartom a honlapra látogatók (továbbiakban „Érintettek”) személyes adatainak védelmét illetve, hogy az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltak alapján járjak el adataik kezelését illetően.
A továbbiakban tájékoztatom a honlap látogatóit a személyes adatok kezelésének gyakorlatáról, az adatok védelmének szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
Az Adatkezelő és annak adatai Az Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

Név: Fodor Adrienn
Székhely: 2131 Göd, Bornemissza utca 30.
Adószám: 76658134-1-33
Elektronikus elérhetőség: www.fodoradrienn.hu
E-mail cím: fodoradrienn1gmail.com

Általános rendelkezések

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján jár el.

Az érintett a szolgáltatás igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit. Érvényes 2023. 02. 01-től.

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban: kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkeresésnél.

A személyes adatokat körültekintően kezeli az Adatkezelő, az Érintett engedélye nélkül harmadik fél számára nem adja ki.

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatait addig kezeli az Adatkezelő, amíg az eredeti megkeresés célja teljesül, kivéve, ha külön – tájékoztatást követő – hozzájárulásával más jellegű adatkezeléshez önként és egyértelműen írásban hozzájárul.

Adatbiztonság

Az Ön adataihoz csak az Adatkezelő és jogi esetek esetén ügye ellátásával érintett feladatkörrel rendelkező munkavállalói, valamint megbízott ügyvédei férhetnek hozzá. Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverén tárolja.

Cookie adatkezelés

A weboldal egyes részei az azonosítás érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával az Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak, és ahhoz Adatkezelő hozzáférhessen. A böngészőprogram segítségével beállítható és meggátolható a cookie-kal kapcsolatos tevékenység.

Az Érintett jogai

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
  • helyesbítéshez való jog,
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog,
  • hordozhatósághoz való jog,
  • tiltakozáshoz való jog,
  • hozzájárulás visszavonási joga.

Az Érintett, a fenti jogok gyakorlására vonatkozó szándékát az Adatkezelőnek címezve postai, vagy elektronikus úton teheti meg. Amennyiben az Érintettnek bármilyen észrevétele, esetleg aggálya van az adatkezelési eljárásával kapcsolatban, a fent említette módokon jelezheti az Adatkezelő felé.

Jogorvoslati lehetőség

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával a fodoradrienn1@gmail.com elérhetőségen kereshet.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-140

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: www.naih.hu 

 

Jogorvoslat, kártérítés

Bírói úton jogorvoslatot kérhet az Adatkezelővel szemben, amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatai nem megfelelő kezelése következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Tájékoztatási kötelezettség

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.